vCalendar helper class

package org.openpsa.calendar

 Methods

__construct (string $method)

Parameters

$method

stringmethod vCalendar method (defaults to "publish")

__toString ()

add_event (\org_openpsa_calendar_event_dba $event)

Method for exporting event in vCalendar format

Parameters

$event

\org_openpsa_calendar_event_dbaThe event we're working on

Returns

stringvCalendar data

_add_date_fields (\Sabre\VObject\Component\VEvent $vevent, \org_openpsa_calendar_event_dba $event)

Parameters

$vevent

$event

_add_participants (\Sabre\VObject\Component\VEvent $vevent, array $participants)

Parameters

$vevent

$participants

 Properties

 

\Sabre\VObject\Component $_calendar

The calendar object